Welcome To
Sahakarn Sugar

" สหการฯ ผู้ผลิตน้ำตาล มีคุณภาพ

พัฒนา สร้างสรรค์ องค์กรและสังคมอย่างยั่งยืน "

โรงงานน้ำตาลสหการน้ำตาลชลบุรี
เป็นโรงงานน้ำตาลที่อยู่คู่จังหวัดชลบุรี อำเภอบ้านบึงมาช้านาน โดยเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501 เมื่อเริ่มกิจการนั้นทางโรงงานมีกำลังการผลิต 800 ตัน/วัน ต่อมาได้มีการพัฒนาขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีกำลังการผลิต 12,000 ตัน/วัน

บริษัท สหการน้ำตาลชลบุรี จำกัด

Carousel imageCarousel imageCarousel image

เป็นน้ำตาลที่ได้จากการผ่านกระบวนการเพื่อสกัดเอาสิ่งเจือปนในน้ำตาลทรายดิบออกโดยกระบวนการดังกล่าวจะทำให้น้ำตาลทรายขาวสะอาด เหมาะสำหรับบริโภคและใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิด

โรงงานน้ำตาล สหการชลบุรี มุ่งมั่นพัฒนา และผลิตไฟฟ้าชีวมวลจากชานอ้อย โรงน้ำตาลใช้กากอ้อยที่ได้จากการหีบอ้อยเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในโรงงานน้ำตาล และจำหน่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Carousel imageCarousel imageCarousel image

ไร่อ้อยที่เราช่วยดูแล

ทางโรงงานได้เร่งเห็นถึงความสำคัญถึงกระบวนการผลิตอ้อยให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น โดยการร่วมดูแลและเผยแพร่องค์ความรู้ในการดูแลอ้อยในแปลงก่อนเข้าโรงงานร่วมกับชาวไร่เพื่อให้ได้น้ำตาลทรายที่มีคุณภาพอยู่เสมอ

ชาวไร่ที่เราดูแล

สนับสนุนและดูแลชาวไร่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาความรู้นำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชาวไร่